close
close

Genderongelijkheid in financiële geletterdheid: een wegversperring naar de empowerment van vrouwen

Sheela*, 35 jaar oud, haalde diep adem terwijl ze naar de inkomstenbelastingformulieren staarde die voor haar lagen. De cijfers en het jargon leken een niet te ontcijferen code. Als werkende professional die haar gezin ondersteunde, wist ze hoe cruciaal het was om haar belastingen nauwkeurig in te vullen. Toch voelde ze zich verdwaald in het labyrint van regels en voorschriften.

Haar man had geprobeerd enkele basisprincipes uit te leggen, maar dat maakte haar verwarring alleen maar groter. ‘Waarom wordt zoiets fundamenteels vooral aan mannen onderwezen?‘ ze vroeg zich af. Sheela realiseerde zich dat haar gebrek aan financiële kennis, vooral op het gebied van belastingen, haar ervan weerhield haar inkomsten te maximaliseren en de toekomst van haar gezin veilig te stellen.

Deze hachelijke situatie waarmee talloze vrouwen in India worden geconfronteerd, onderstreept een diepgewortelde en vaak over het hoofd geziene vorm van genderongelijkheid: de kloof in financiële kennis en vaardigheden. Hoewel het beleid erop gericht is de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en het ondernemerschap te vergroten, wordt vaak een cruciale factor over het hoofd gezien: hen uitrusten met competenties op het gebied van geldbeheer, investeringsplanning, belastingoptimalisatie en financiële besluitvorming.

Sheela’s verhaal is een microkosmos van de uitdagingen die vrouwen tegenkomen bij het navigeren door de diepgewortelde genderverschillen om financiële educatie, bewustzijn en inclusiviteit na te streven. De negatieve gevolgen van deze ongelijkheid doordringen zowel de economische als de sociale sfeer, waardoor het potentieel van de helft van de bevolking van het land afneemt.

Ondanks lovenswaardige initiatieven zoals de Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana die de financiële inclusie bevorderen, blijven de genderkloven op het gebied van basisvaardigheden op het gebied van geldbeheer bestaan. Volgens het laatste Nationale enquête naar financiële geletterdheid en inclusieis slechts 21 procent van de vrouwelijke en 29 procent van de mannelijke respondenten financieel onderlegd.

Dit gebrek aan financiële educatie onder vrouwen heeft ernstige rimpeleffecten. Het belemmert hun vermogen om weloverwogen geldbeslissingen te nemen, verstandig te investeren, gebruik te maken van overheidsvoordelen en controle uit te oefenen over de financiën van huishoudens. Dit vergroot de bestaande nadelen waarmee vrouwen worden geconfronteerd op gebieden als werkgelegenheid, eigendom van activa en ondernemerschap.

Financieel analfabetisme stelt vrouwen ook bloot aan grotere risico’s van uitbuiting door middel van gewetenloze financiële plannen, producten met ondoorzichtige voorwaarden en misleidende investeringen. Uiteindelijk beperkt het hun trajecten naar financiële zekerheid en onafhankelijkheid – belangrijke pijlers van holistische empowerment.

Nu de roep om inclusieve, duurzame ontwikkeling toeneemt, is het uitrusten van vrouwen met financiële vaardigheden een economische en sociale noodzaak. Van belastingvoorlichting en investeringsplanning tot digitale financiële diensten: het geven van prioriteit aan de financiële geletterdheid van vrouwen kan grenzeloze mogelijkheden ontsluiten en India’s ware demografische dividend ontketenen.

Waarom zijn veel vrouwen nog steeds financieel analfabeet?

Zelfs toen ik 97 scoorde voor wiskunde in klas 10, dachten mijn ouders dat het goed voor me zou zijn om kunst te studeren, en zeiden: “Wiskunde komt niet in haar hoofd op.” Maar mijn broer mocht natuurkunde volgen in klas 12, ook al haalde hij 78 voor wiskunde!‘ zegt Sumita*, 25 jaar oud.

Bron: Outlook Money

Ondanks dergelijke gendervooroordelen koos Sumita ervoor om wetenschap te gaan studeren, scoorde hoog en gaat nu dit jaar naar de VS voor een doctoraat in de economie. Mogelijk is dit slechts een uitzonderlijk geval, maar het zegt veel over hoe de sociale normen vanaf de eerste stappen iemands reis naar financieel leren beperken; denkende vrouwen, cijfers en berekeningen gaan niet hand in hand! Ik probeer het even te onthouden: wie is ook alweer de huidige minister van Financiën van India?

Om te beginnen: verbeteren toegang van vrouwen tot financiële educatie wordt geconfronteerd met veelzijdige uitdagingen die geworteld zijn in culturele normen, institutionele barrières en sociaal-economische factoren. De culturele context speelt een belangrijke rol, aangezien traditionele genderrollen in bepaalde samenlevingen de betrokkenheid van vrouwen bij het beheer van de gezinsfinanciën beperken, hun zelfvertrouwen ondermijnen en hun pogingen om meer over persoonlijke financiën te leren, belemmeren.

Bovendien bestendigt het gebrek aan gerichte financiële initiatieven en bankprogramma’s die specifiek zijn toegesneden op de behoeften van vrouwen hun uitsluiting van financiële onafhankelijkheid. Toegankelijkheidsproblemen, zoals de onhandige locatie van banken, vormen extra hindernissen, vooral voor vrouwen in plattelandsgebieden. Onvoldoende bewustzijn over de beschikbare financiële opties en noodzakelijke stappen verergert het probleem nog verder, waardoor vrouwen vaak afhankelijk zijn van echtgenoten of familieleden voor hulp bij investeringen en financiële planning. Het minder lucratieve karakter van financiële diensten, gekenmerkt door hoge rentetarieven op leningen, hoge kosten voor het aanhouden van rekeningen en lage rentetarieven op spaardeposito’s, ontmoedigt veel vrouwen om van deze diensten gebruik te maken.

Fundamentele factoren zoals lagere alfabetiseringspercentages onder Indiase vrouwen, gebrek aan basisonderwijs en computerkennis, en onvoldoende financiële middelen als gevolg van de economische afhankelijkheid van mannelijke familieleden dragen ook bij aan de aanhoudende uitdaging om de financiële geletterdheid van vrouwen te vergroten.

Belastingeducatie: processen demystificeren en voordelen voor vrouwen optimaliseren

Een belangrijk gebied waarop een gebrek aan financiële kennis vrouwen ernstig benadeelt, is de belastingheffing. De complexiteit van de regels voor de inkomstenbelasting, de aangifteprocessen en de beschikbare aftrekposten/vrijstellingen weerhouden velen ervan hun belastingplanning te optimaliseren. Dit resulteert in het te veel betalen van belastingen of het mislopen van legitieme voordelen. Het overbruggen van deze kenniskloof is van cruciaal belang voor de economische empowerment van vrouwen.

Bron: Munt

Belastingeducatie is van cruciaal belang om vrouwen in India meer macht te geven, waardoor ze de complexiteit van de belastingheffing kunnen omzeilen en hun financiële voordelen kunnen optimaliseren. Het ontraadselen van belastingprocessen is essentieel voor vrouwelijke ondernemers en professionals.

Het begrijpen van de implicaties van de Goods and Services Tax (GST) kan bijvoorbeeld bedrijven van vrouwen helpen om aan de regelgeving te voldoen en belastingvoordelen te claimen. De initiatieven van de Indiase overheid, zoals de Startup India-regeling, bieden belastingvoordelen en -vrijstellingen voor in aanmerking komende, door vrouwen geleide startups, waardoor ondernemerschap wordt aangemoedigd.

Vrouwen die in de formele sector werken, kunnen profiteren van inzicht in de belastingaftrek en -vrijstellingen op grond van de Wet op de inkomstenbelasting. Secties zoals 80C, die aftrek mogelijk maken voor investeringen in voorzorgsfondsen, levensverzekeringspremies en andere in aanmerking komende regelingen, kunnen vrouwen helpen hun belastingplanning te optimaliseren.

Belastingeducatie moet ook kennis omvatten over het indienen van aangiften, het gebruik van belastingkredieten voor beleggingen in aan aandelen gekoppelde spaarregelingen (ELSS) en het begrijpen van de implicaties van het nieuwe belastingregime. Door deze processen te demystificeren en de voordelen te optimaliseren, kunnen vrouwen de controle over hun financiële welzijn overnemen en bijdragen aan de economische groei van het land.

Strategieën om de financiële inclusie van vrouwen te bevorderen

1. Om de financiële inclusie van vrouwen in plattelandsgebieden te vergroten, is dat wel het geval aanbevolen het vergroten van de vertegenwoordiging van vrouwelijke zakencorrespondenten (BC’s), die retailagenten zijn die bankdiensten aan de deur faciliteren. Sinds de introductie van het BC-model in 2006 is het uitgegroeid tot het belangrijkste leveringskanaal voor financiële diensten in India.

Vrouwen vertonen een voorkeur voor interactie met vrouwelijke BC’s vanwege de waargenomen benaderbaarheid en betrouwbaarheid. Vanaf maart 2022 is echter minder dan 10 procent van de BC’s vrouw. Het BC-model omzeilt de uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd op het gebied van mobiliteit en alfabetisering, en bevordert daarmee financiële inclusie.

2. Een belangrijke barrière die de toegang van vrouwen tot formele financiële diensten beperkt, is het gebrek aan vermogen om transacties uit te voeren. Vrouwen bezitten minder vaak een mobiele telefoon, wat hun verwerving van digitale financiële vaardigheden belemmert. Beleidsinitiatieven gericht op digitale geletterdheid en de ontwikkeling van vaardigheden, zoals de National Digital Literacy Mission die in 2014 werd gelanceerd, illustreren hoe de particuliere sector en maatschappelijke organisaties met de overheid kunnen samenwerken om de digitale geletterdheid onder vrouwen te bevorderen.

3. In India hebben zelfhulpgroepen (SHG’s) van oudsher een cruciale rol gespeeld bij het faciliteren van de financiële inclusie van vrouwen via het SHG-Bank Linkage Programme. Het Bank Sakhis-programma, een initiatief van de National Rural Livelihoods Mission, leidt SHG-leden op om als BC’s in plattelandsdistricten te werken, waardoor de blootstelling van vrouwen aan financiële diensten wordt vergroot en transacties op het platteland worden gestimuleerd.

SHG’s kunnen ook worden ingezet om centra voor financiële geletterdheid voor vrouwen op te richten. Bovendien kunnen programma’s voor de ontwikkeling van levensonderhoud en vaardigheden die door SHG’s worden aangeboden, worden geïntegreerd met andere initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van digitale financiële inclusie voor vrouwen.

4. India heeft als lid van de Alliance for Financial Inclusion (AFI), een alliantie voor beleidsleiderschap onder leiding van centrale banken en financiële regelgevende instellingen, beloofd de genderkloof op het gebied van financiële inclusie te dichten door het in 2016 aangenomen Denarau-actieplan uit te voeren.

Een van de verplichtingen in het kader van dit plan is het bevorderen van beste praktijken bij het verzamelen, analyseren en gebruiken van naar geslacht uitgesplitste gegevens om de financiële inclusie van vrouwen te bevorderen. India kan dit als beleidsdoelstelling aannemen.

5. India heeft tussen de 13,5 en 15,7 miljoen ondernemingen in handen van vrouwen, waarvan tot 95 procent micro-ondernemingen zijn. Door vrouwen geleide bedrijven in India worden geconfronteerd met een aanzienlijke kredietkloof als gevolg van sociale vooroordelen bij financiële instellingen bij het beoordelen van hun kredietwaardigheid.

Bovendien belemmert de beperkte toegang tot activa en eigendommen het vermogen van vrouwen om onderpand te verkrijgen. Fintech kan een rol spelen bij het bevorderen van onbevooroordeelde digitale leningen aan door vrouwen geleide ondernemingen, waardoor de formalisering wordt vergemakkelijkt en de zichtbaarheid van de bijdrage van vrouwen aan de economie wordt vergroot.

Het dichten van de kloof op het gebied van financiële geletterdheid

Echte financiële onafhankelijkheid voor vrouwen gaat dus verder dan alleen het verdienen van een inkomen. Het vereist het beheersen van de kunst van verstandig geldbeheer, het optimaliseren van spaargelden en het ontsluiten van het volledige potentieel van fiscale prikkels. Door zichzelf ijverig te onderwijzen in belastingprocessen, aftrekposten, vrijstellingen en investeringsstrategieën, kunnen vrouwen de controle over hun financiële lot overnemen.

Bron: Pexels

Inzicht in de fijne kneepjes van de inkomstenbelasting zorgt niet alleen voor naleving, maar voorkomt ook monetaire verliezen en gemiste kansen. Het stelt vrouwen in staat hun zuurverdiende inkomen strategisch te kanaliseren, waardoor de welvaartscreatie wordt gestimuleerd door oordeelkundige investeringsbeslissingen en door de belastingvoordelen te maximaliseren. Het proactief plannen van de financiën van huishoudens door investeringen te splitsen, gebruik te maken van aftrekposten en te kapitaliseren op belastingvoorzieningen wordt de sleutel tot collectieve welvaart.

Terwijl India zich ontwikkelt in de richting van een een rechtvaardiger samenlevingHet geven van prioriteit aan de financiële geletterdheid van vrouwen door middel van belastingeducatie is een investering in de toekomst van het land. Het katalyseert de economische onafhankelijkheid, bevordert de sociale mobiliteit en zet vrouwen aan het stuur van hun financiële trajecten. Door de belastingheffing te ontraadselen en een op spaargelden gerichte mentaliteit te omarmen, kunnen vrouwen echt een hoge vlucht nemen, glazen plafonds doorbreken en hun volledige potentieel als gelijkwaardige belanghebbenden in het groeiverhaal van India verwezenlijken.


*Namen zijn veranderd om de vertrouwelijkheid te waarborgen.